Informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: MNM Diagnostics sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Macieja Rataja 64, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani /Pana danych osobowych.
 • Pod pojęciem „dane osobowe” w tym przypadku rozumiane są szczególnie dane objęte dokumentacją medyczną w tym dane o: stanie zdrowia w przeszłości i obecnym, historii rodzinnej chorób, dane z wywiadu dotyczące narażenia na czynniki ryzyka, nawyki żywieniowe, aktywność fizyczną a także dane o kodzie DNA oraz identyfikacyjne dane osobowe pacjenta.
 • Inspektorem ochrony danych osobowych u Administratora jest: Pan Piotr Wojtyś, e-mail: inspektor.danych@mnm.bio.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do przeprowadzenia diagnostyki medycznej i analizy naukowo – poznawczej,
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • Przeprowadzenia diagnostyki medycznej i/lub
  • Przeprowadzenia analiz o charakterze naukowo – poznawczym bez celu diagnostycznego.
 • Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Pana / Pani zgody, która może być w każdej chwili cofnięta, nie mniej jednak cofnięcie zgody może skutkować niemożnością świadczenia usług.
 • Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do jednostek opieki zdrowotnej współrealizujących lub kontynuujących diagnostykę medyczną oraz świadczących usługi medyczne oraz do jednostek będących współrealizatorami analiz o charakterze naukowo – poznawczym również poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).
 • Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia – z wyłączeniem danych objętych dokumentacją medyczną, których obowiązek przechowywania przez określony czas wynika z przepisów ustawy o jakiej mowa w pkt 9 poniżej, lub ograniczenia przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres odpowiadający okresowi przechowywania dokumentacji medycznej zgodnie z przepisami ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta z dnia 06.11.2008 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2219), tj. przez 20 lat od licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej, za wyjątkiem:
  • dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
  • dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
  • zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;
  • skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres: 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;
  • dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.
 • W przypadku, gdy Administrator zaprzestanie wykonywać działalność leczniczą, dane osobowe (dokumentacja medyczna) zostaną przekazane podmiotom, o jakich mowa w art. 30a ust. 2-4 i 7 ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta z dnia 06.11.2008 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2219), tj. w szczególności podmiotowi, który przejmie zadania Administratora.

Any questions?

Contact us

  I have read and agree to privacy policy and terms of service
  privacy policy | terms of service

  In a hurry?

  Download a leaflet   I'm a patientI'm a doctorI'm a student
   I have read and agree to privacy policy and terms of service
   privacy policy
   terms of servic